Iskoristite vaučer za odmor na Kopaoniku 2016.

I OSNOVNE INFORMACIJE

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje:

  • za usluge smeštaja;
  • u ugostiteljskim objektima izvan opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera;
  • u trajanju od najmanje pet noćenja.

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koja korisnik može jednom koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja.

Vaučer se može koristiti na teritoriji Republike Srbije, izuzimajući teritoriju grada Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca (izuzeće se ne odnosi na zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije u skladu sa Zakonom o turizmu, a koje se nalaze na teritoriji ovih gradova).

Po završetku korišćenja usluga smeštaja ugostitelj je u obavezi da korisniku izda fiskalni isečak, koji sadrži iskazane sve usluge pružene korisniku vaučera za ceo period korišćenja usluga smeštaja.

Fiskalni isečak mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 93/12), kao i iznos boravišne takse, njenog oslobađanja od plaćanja ili umanjenja na način propisan Zakonom o turizmu.

Vaučerom se ne mogu plaćati ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i dr.

Vaučer se može koristiti zaključno sa 20.11.2017. godine.

Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP ,,Pošta Srbije” podnesu prijave najkasnije 30 dana od početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne sme da bude kraći od 30 dana.

II KO MOŽE BITI KORISNIK VAUČERA

Korisnici vaučera mogu biti:

1) korisnici prava na penziju;

2) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);

3) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;

4) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u

skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;

5) radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;

6) ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;

7) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;

8) nosilac aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se izjasnio da se bavi isključivo poljoprivredom upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13).

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

Podnosilac prijave stiče pravo na dodelu vaučer ako je uslov za ostvarivanje prava na vaučer ostvario danom podnošenja prijave.

Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju smeštaja kod ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega Ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji, koja je uslov za dodelu vaučera od strane Ministarstva.

Ne može se vršiti rezervacija smeštaja u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na opštini, odnosno mestu prebivališta potencijalnog korisnika vaučera.

Listu Ugostitelja koji učestvuju u realizaciji dodele vaučera Ministarstvo će mesečno ažurirati novopristiglim prijavama i objavljivati na internet prezentaciji Ministarstva. 

(informacije preuzete sa sajta Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs )

III USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Popunjena Prijava, sa potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.

Obrazac Prijave će biti objavljen na internet stranici ministarstva.

Prijavu treba popunjavati ručno, čitko, štampanim slovima i obavezno potpisati.

Uz Prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno prilaže fotokopiju lične karte, kao i potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime.

Kao potvrda o rezervaciji prihvataće se i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao e-mail ili skeniran dokument, koji je overen i potpisan. Potvrda treba da sadrži broj potvrde i period rezervacije, kao i ime i prezime lica na koga glasi.

Uz Prijavu se obavezno podnose i sledeći dokazi:

1) Za penzionere: poslednji penzioni ček ili kopija rešenja o ostvarenoj penziji, odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju;

2) Za nezaposlene, odnosno korisnike posebne novčane naknade i privremene naknade: fotokopija uverenja Nacionalne službe za zapošljavanje o prijavi na evidenciju lica koja traže zaposlenje - za nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno fotokopija uverenja/potvrde Nacionalne službe za zapošljavanje za korisnike posebne novčane naknade i privremene naknade;

3) Za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita: fotokopijarešenja ili uverenja, kojim se dokazuje ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, odnosno prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica izdato od strane centra za socijalni rad, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i Sekretarijata za socijalnu zaštitu;

4) Za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje: fotokopija rešenja ili uverenja, kojim se dokazuje ostvarivanje prava na novčanu nadoknadu za pomoć i negu drugog lica, izdato od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

5) Za radno angažovana lica čija primanja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno: original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac;

6) Za ratne vojne invalide i civilne invalide rata čija primanja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno: fotokopija rešenja ili uverenja o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida ili civilnog invalida rata koje izdaje nadležni organ, sa primanjima koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno (za primanja u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava);

7) Za korisnike prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu: fotokopija rešenja ili uverenja o priznatom pravu na invalidninu po palom borcu koje izdaje nadležni organ;

8) Za nosioce aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se izjasnio da se bavi isključivo poljoprivredom: fotokopija potvrde o aktivnom statusu porodičnog poljoprivrednog gazdinstva iz Registra poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ukoliko za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov za dodelu vaučera, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), uz prijavu se prilaže odgovarajući dokaz, o statusu zakonskog zastupnika.

Za sva napred navedena lica vršiće se proveru ispunjenosti uslova preko ovlašćenih institucija.

IV PODNOŠENjE PRIJAVA, ROKOVI I RANGIRANjE

Po objavljivanju spiska ugostitelja na sajtu ministarstva, potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju i uz popunjenu Prijavu prilaže potvrdu o rezervaciji, fotokopiju lične karte, kao i potreban (napred naveden) dokaz da ispunjava uslov za određenu kategoriju. Tako kompletirana prijava se predaje isključivo na šalteru JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Srbije.

Prijave građana JP “Pošta Srbije“ će primati zaključno sa 15.10.2017. godine.

Prijava će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.

Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP ,,Pošta Srbije” podnesu prijave najkasnije 30 dana od početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne sme da bude kraći od 30 dana.

Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima i rangiranje prijava će se vršiti na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru JP „Pošta Srbije”.

Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave sa netačnim podacim, odnosno dokumentacijom, neće biti uzeti u razmatranje.

(informacije preuzete sa sajta Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs )

V VAUČER, NAČIN DOSTAVE I REALIZACIJA

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara.

Vaučer će, pored osnovnih elemenata, sadržati odštampane podatke o korisniku vaučera (ime prezime, adresa, JMBG).

Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko, JP “Pošta Srbije“, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke.

Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.

Korisnik će vaučerom plaćati samo uslugu smeštaja i neće biti moguće plaćanje usluge ishrane, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i dr.

Ukoliko ukupna cena pružene usluge smeštaja prelazi iznos vaučera, korisnik će razliku doplatiti sopstvenim sredstvima.

U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, korisnik predaje vaučer ugostitelju (kao način plaćanja), bez mogućnosti povraćaja razlike u ceni.

Po završetku korišćenja usluga smeštaja, Ugostitelj popunjava vaučer i overava ga potpisom i pečatom.

Korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelja, odnosno staratelja), svojeručno potpisuje vaučer, kao dokaz da je usluga pružena.

Po izvršenom plaćanju ugostitelj korisniku vaučera izdaje fotokopiju fiskalnog isečka, a original zadržava za sebe, kao dokaz i uslov za refundaciju.

VI OSTALE INFORMACIJE

MOLIMO POTENCIJALNE KORISNIKE VAUČERA DA PAŽLjIVO PROČITAJU OVO OBAVEŠTENjE

U slučaju nerazumevanja ovog obaveštenja, dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na internet adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: www.mtt.gov.rs , kao i na brojeve telefona: 011/3122853 i 011/3122867.

MOLIMO VAS ZA STRPLjENjE I RAZUMEVANjE UKOLIKO NAVEDENE TELEFONSKE LINIJE BUDU ZAUZETE.

 

(informacije preuzete sa sajta Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs )